GDPR - Политика за обработката на Лични Данни

Личните данни са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко, чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци. По-конкретно, такива са: имена, ЕГН, адрес, телефон, месторождение, паспортни данни на лицето (физическа идентичност); семейно положение и родствени връзки (семейна идентичност); професионална биография (трудова дейност); здравен статус и здравно състояние (здравна идентичност), други данни.

Обработката на лични данни при нас се извършва съобразно Политиката за поверителност и защита на личните данни. Парола и достъп до информация за вашите рентгенови образи се получава от вас само лично при регистриране за изследването ви. Достъп до тази информация може да получи и лекуващият ви дентален лекар..